โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ประชาสัมพันธ์ และโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่

นายชาตรี ธินนท์

พัฒนาการจังหวัดแพร่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ โครงการแผนและการทำงาน

โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่จัดจ้าง

กฎระเบียบข้อบังคับ

คู่มือการปฏิบัติงาน

เอกสารอื่นๆ